Producer And Director

Shri Yogeshwar Dutt, Sukhi Brar and Anupam Bhatnagar- Treasurer, Bharatiya Chitra Sadhna honoring Shri Vipul Amrutlal Shah- producer and director on the 5th Chitra Bharati Film Festival.