Organising Committee

Organising Committee


Organising Committee

 1. Shri Ajit Bhai Shah – Chairman
 2. Shri Sunil Bhai Shah – General Secratry
 3. Shri Pankaj Shukl – Member
 4. Shri Vijay Thakkar – Member
 5. Shri Hitendra Mojidra – Member
 6. Shri Devang Acharya – Member
 7. Shri Ravi Patel – Member
 8. Smt. Nipa Shukl – Member
 9. Shri Bharat Bhai Pandya – Member
 10. Shri Vandan Shah – Member
 11. Shri Tapan Vyas – Member
 12. Shri Tejas Patel – Member